Beroeps- en bedrijfsethiek

Ethische uitgangspunten
Veel bedrijven, organisaties en zelfstandige beroepsuitoefenaars missen duidelijke uitgangspunten voor hun ethisch handelen. Hun handelen is niet gebaseerd op principes, maar op regels. Ken je de regel set en pas je die toe in je beroepsuitoefening, dan handel je goed. Er over nadenken hoeft niet. Toepassen van de regel is voldoende.

Principes van het handelen
Zoals we spreken over de geest van de wet, kunnen we ook spreken over de principes van ons handelen. Pas als we de principes van moraal en ethiek kennen, hebben we de juiste oriëntatie om ons een juiste weg te banen door het woud van regels. Dan pas kunnen we handelen in de geest van wet of regel.

Deugdenleer
Ethiek en moraal gelden als de paradepaardjes van het filosofische handwerk. Sinds Plato ca. 2500 jaar geleden de idee van het Goede lanceerde, speelt ethiek een hoofdrol in de ideeëngeschiedenis. Na Plato concretiseerde zijn leerling Aristoteles de ethiek naar een deugdenleer waarin de kardinale deugden het raamwerk vormen van zijn ‘Ethica’.

Thematische gesprekken
De Denkerij® heeft een leergang ontwikkeld, waarin de ethiek en haar principes aan bod komen. Het is geen systematische cursus. Het is de bedoeling ethiek thematisch te benaderen door er over te praten in een workshop of in coaching gesprekken. De inbreng van de deelnemers vanuit hun professie zal een belangrijke bijdrage vormen.

Zorgplicht
Een voorbeeld is het thema van de zorgplicht. Is de zorgplicht een strikt juridische norm of veel meer een morele norm? En als dat zo is, is dan de plicht om zorg te dragen gevrijwaard van een ‘kosten-baten’ analyse? Uiteindelijk zullen de gedragsregels die een ‘goed vader’ hanteert, ook de principes blijken te zijn die passend zijn voor een werkomgeving.

Deelname
De leergang is geschikt voor directeuren, managers, adviseurs, accountants, medici, zorgverleners, juristen, enz. Afhankelijk van wat ter tafel komt zal er gebruik worden gemaakt van ondersteunende teksten, video’s en podcasts, waarbij filosofen van Plato tot Levinas de revue zullen passeren. Bent u geïnteresseerd, stuur dan een email naar bedrijfsethiek@denkerij.nl