Moreel Beraad

Moreel beraad, zorg ethiek en medische ethiek.

Voor wie?

De Denkerij® heeft het moreel beraad opgenomen in haar dienstenprogramma. Organisaties, instellingen en bedrijven krijgen in hun uitvoeringspraktijk te maken met morele vragen. Vooral zorginstellingen, medische centra, onderwijs en aanverwante organisaties en bedrijven worden geconfronteerd met ethische dilemma’s die om verdieping vragen. Zorg ethiek en medische ethiek zijn erkende vakgebieden voor toegepaste ethiek. Hoe moreel verantwoord te handelen binnen een behandeling en het geven van zorg? Deze ethische vraag duikt permanent op in de relatie tussen aan de ene kant behandelaar, verzorgende, coach en aan de andere kant cliënt of patiënt.

Waarom moreel beraad?

Moreel beraad hoort thuis in de geregelde overlegstructuren die er binnen organisaties vaak al zijn. Besprekingen van morele kwesties hebben tot doel de waarden van de betrokkenen te verhelderen en te begrijpen. Daardoor is er in de uitvoering van het werk een betere basis voor het juist handelen met inachtneming van die waarden. Het nadenken en in gesprek zijn over je handelen geeft je rust en zekerheid en verbetert zodoende de kwaliteit van je werk. Ook de eigen betrokkenheid en die van de andere deelnemers aan het moreel beraad neemt toe. De cliënt of patiënt merkt uiteindelijk het resultaat.

Verdieping aan de hand van praktijkcasussen

Behandeling, zorg of begeleiding/coaching is een interventie waarbij cliënt of patiënt gedeeltelijk belemmerd is in zijn handelen en zelfstandigheid. Daaruit kunnen morele vragen ontstaan. Vragen die bijvoorbeeld te maken hebben met mogelijke inbreuken op de autonomie van de cliënt: de beperking van zijn vrijheid, het onvrijwillig onder curatele stellen, afbreuk doen aan zijn mondigheid. Waar ligt de grens? Moet er rekening gehouden worden met culturele achtergronden? Geven protocollen het nodige houvast? Is er ruimte voor persoonlijke verantwoordelijkheid van verzorgende of behandelaar? Op welke ethische grondprincipes kun je je beroepen? Wat is het moreel perspectief?

Rol van De Denkerij® voor het moreel beraad

De filosofische coach van De Denkerij® bereidt het moreel beraad voor. Het gesprek gaat uit van de praktijk. De te bespreken casus kan uit de praktijk van de gespreksdeelnemers komen of uit beschreven praktijkgevallen. De koppeling van de morele vragen met ethische grondbeginselen of ethische randvoorwaarden wordt aangedragen door de filosofische gespreksleider. Gezamenlijk wordt binnen het zorgteam of behandelteam gezocht naar een moreel haalbare oplossing van het probleem. Neem contact op met De Denkerij® om de mogelijkheden voor uw organisatie, instelling of bedrijf te bespreken.